Storitve
Osnovna dejavnost našega podjetja je nudenje računovodskih storitev mikro ter malim gospodarskim družbam, podjetnikom in društvom. Možen je dogovor za opravljanje vseh storitev ali pa le za opravljanje določenega dela računovodstva.

Na podlagi pooblastila in elektronskega podpisa elektronsko oddajamo vse zakonsko predpisane obrazce ter poročila državnim institucijam kot so FURS, AJPES ... . Tako bodo vsa vaša poročila oddana v predpisano zakonskem roku brez nepotrenih zamud.

slika1
slika1
 • Storitve vodenja temeljnih poslovnih knjig (glavna knjiga, dnevnik glavne knjige)
 • Storitve vodenja analitičnih evidenc kupcev in dobaviteljev
 • Računovodske storitve vodenja analitične evidence stroškov in prihodkov
 • Obračun osebnih prejemkov in vse evidence v zvezi s plačami za FURS in ZPIZ
 • Računovodsko svetovanje pri obračunih potnih stroškov, bonitet, odpravnin, regresov, jubilejnih nagrad itd..
 • Obračuni drugih prejemkov fizičnih oseb, kot so študentske napotnice, avtorski honorarji itd.
Več storitev
 • Storitve vodenja temeljnih poslovnih knjig
  (glavna knjiga, dnevnik glavne knjige)
 • Storitve vodenja analitičnih evidenc kupcev in dobaviteljev
 • Vodenja analitičih evidenc stroškov in prihodkov
 • Obračun osebnih prejemkov in vse evidence
  (v zvezi s plačami za FURS in ZPIZ)
 • Računovodsko svetovanje pri obračunih
  (potnih stroškov, bonitet, odpravnin, regresov, jubilejnih nagrad itd.)
 • Obračuni drugih prejemkov fizičnih oseb
  (študentske napotnice, avtorski honorarji itd.)
 • Vodenje evidenc osnovnih sredstev z obračuni amortizacije
 • Obračuni davka na dodano vrednost
 • Obračuni zamudnih obresti, izpis opominov
 • Sodelovanje pri izvršbi in izterjavah
 • Izdelava računovodskih izkazov
  (izkaz poslovnega izida, bilanca stanja,
  izkaz gibanja kapitala, izkaz finančnih tokov)
 • Izračun želenih poslovnih kazalcev
 • Izdelava davčnih bilanc in poročil
 • Periodična računovodska poročila in storitve po želji podjetja
 • Poročanje iz naslova poslovanja s tujino pri Banki Slovenije
 • Izdelava aktov in sklepov podjetja
  (pravilnik o blagajniškem poslovanju, pravilnik o popisu,
  pravilnik o računovodstvu, akt o sistematizaciji delovnih mest itd.)
 • Opravljanje elektronskega plačilnega prometa.
 • Računovodske analize poslovanja.
 • Kontrola poslovanja
  (sprotno opozarjanje na računovodske nepravilnosti)
 • Arhiviranje računovodske in poslovne dokumentacije.
 • Priprava dokumentacije vezane na izvedbo posebnih možnosti plačila
  (akredetivi, e-poboti, cesije, asignacije, posojila, krediti itd.)
 • Druge računovodske storitve in svetovalne storitve